‘Nowi Imigranci’ na rynku pracy w północno- wschodniej Anglii: Podsumowanie wyników

Document

Niniejszy raport przedstawia wnioski z badań przeprowadzonych w latach 2013-2015 w północno-wschodniej Anglii, na które zlożyły się min: kwestionariusz wypełniony przez 402 migrantów, dogłębne wywiady z 40 migrantami oraz wywiady z 12 kluczowymi  interesariuszami. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu gromadzone były głównie twarzą w twarz,  za pośrednictwem agencji wsparcia, podczas krótkich sesji, przy udziale organizacji działających na rzecz środowisk imigracyjnych oraz w miejscach pracy w miastach na obszarze całego regionu. Respondentów poproszono rownież o wzięcie kopii i rozdanie wśród rodziny lub znajomych rownież będących imigrantami, rozszerzając tym samym zakras badań poza tych bezpośrednio korzystających z różnych serwisów.

Skupiliśmy się głównie na uchodźcach przybyłych od momentu kiedy to w 1999r rozpoczęło się  1999 Rozproszenie oraz  pracownikach migrujących z krajów Europy Wschodniej, które przystąpiły do UE w latach 2004 i 2007. W praktyce, kiedy udaliśmy się do miejsc użyteczności publicznej, gdzie myśleliśmy, że znajdziemy osoby z tych środowisk, natknęliśmy się na dużo bardziej zróżnicowana grupa - uczestnicy naszych badań pochodzili z 59 różnych krajów i z szerokiej gamy różnych tras migracji. Największymi grupami  według kraju pochodzenia były Rumunia (15%), Sudan (12%), Polska (11%) oraz Bangladesz (7%). Często badania koncentrują się na poszczególnych grupach migrantów, ale w tym przypadku ta duża rożnorodność środowisk podniosła wartość przeprowadzonego wśród migrantów badania.

Kluczowe wnioski wyciągnięte z badania to:

 • 54% respondentów, którzy mieli pozwolenie na pracę, przyznało, że w ciągu ostatniego roku nie byli nigdzie zatrudnieni ani tez nie podejmowali  pracy na własny rachunek w Wielkiej Brytanii, a wśród osób, które podlegały systemowi  azylowemu i mieli prawo do pozostania, odsetek ten wynosił 65 %. Pozostaje to w porównaniu do 32% ogólnej populacji 16-64-latków  na północnym wschodzie Anglii  nie posiadających płatnego zatrudnienia w latach 2014-2015.
 • 89% tych obecnie nie posiadająych pracy powiedziało, że chcieliby mieć płatną pracę - ci, którzy stwierdzili, że by jej nie chcieli  przytoczyli powody takie jak dbanie o obowiązki  domowe, studia  w pełnym wymiarze  albo słabe zdrowie.
 • Respondenci, którzy pracowali, byli nieproporcjonalnie skoncentrowani na stanowiskach  nie wymagających wysokich umiejętności, oraz w takich sektorach zatrudnienia jak gastronomia i hotelarstwo,  produkcja i opieka społeczna. Agencje i kontakty rodzinne odgrywały znaczącą rolę w kierowaniu ludzi do poszczególnych rodzajów pracy.
 • 23% miejsc pracy w Wielkiej Brytanii zgłaszanych przez naszych respondentów to  praca na samozatrudnieniu, w porównaniu do 11% ogółu  siły roboczej na północnym wschodzie, a spośród tych nie pracującyc na własny rachunek 57% stwierdziło, że chcieliby.
 • Niskie płace odnotowano we wszystkich częściach naszej próbki populacji. 40% z pytanych płacone mialo mniej niż £ 6.50 / godz, a tylko 15% otrzymywało   £ 10,00 / godzinę lub więcej. 73% stanowisk pracy otrzymywało poniżej ustalonej na rok 2015 godziwej stawki wynagrodzenia w wysokości £ 7.85 / godz. Średnie  wynagrodzenie wynosiło £ 6.50 / godz, w porównaniu do regionalnej średniej wynoszącej  £ 10,00 za godzinę.
 • 22% respondentów zgłosiło odrzucenie ich aplikacji o świadczenia spoleczne, 33% zgłosiło opóźnione płatności, a 20% uważało, że byli dyskryminowany przez pracowników zajmujących się ich płatności.
 • Dane wskazują na wzajemnie korzystną relację między znajomością języka angielskiego oraz zatrudnieniem, gdzie zatrudnienie gra istotną rolę w rozszerzaniu znajomości języka angielskiego natomiast znajomość języka angielskiego zwiększa szanse na znalezienie jakiejkolwiek, lub  bardziej korzystnej pracy.  Wśród badanych z mniejszą znajomością języka angielskiego zanotowano wysoki poziom świadomości tego, że aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie będą musieli poprawić znajomość języka angielskiego, oraz niezbite dowody na zaangażowanie w to, aby ten cel osiągnąć.
 • Status imigracyjny był bezpośrednią przeszkodą dla tych bez pozwolenia na pracę, a w innych przypadkach status ten miał wpływ pośredni, na przykład ograniczony okres pozwolenia na pozostanie w kraju prowadzący do ograniczonego dostępu do kredytów studenckich, dzięki czemu trudniej było planować, lub prowadziło to do utraty wiary we własne umiejętności.
 • Trudności w zatwierdzeniu  kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zdobyte poza Wielką Brytanią zostały przedstawioine jako ważny czynnik i częsta bariera w uzyskaniu dostępu do zatrudnienia  jak również  trudności te odnotowano jeśli chodzi o dostęp do szkoleń i edukacji w Wielkiej Brytanii.
 • Ograniczone możliwości zatrudnienia, szczególnie na lepiej płatnych stanowiskach i przy wykwalifikowanej pracy, są ogólną charakterystyka regionu, ale w połączeniu z innymi czynnikami, w sposób szczególny odczuwalne są przez różne grupy migrantów.
 • Opieka nad dziećmi jest problemem, który dotyczy wszystkich grup i wpływa na zdolność do otrzymania zatrudnienia, zwłaszcza wśród rodziców samotnie wychowujących dzieci i bez rozbudowanej sieci rodziny,którzy to muszą pogodzić  wiele obowiązków na raz i odczuwają brak związków społecznych , które to pomogłyby w zapewnieniu nieformalnej opieki nad dziećmi.
 • Dyskryminacja nie wydawała się stanowić bariery w dostępie do pracy, ale odnotowano znaczący poziom dyskryminacji w miejscu pracy - w niektórych przypadkach ze strony pracodawców, a w  innych ze strony  współpracownikówi lub członków społeczeństwa napotykanych w pracy. Jednak respondenci mówili również o miejscu pracy jako ważnym  miejscu wsparcia, solidarności i integracji.
 • Inne bariery i ograniczenia przedstawione przez respondentów to między innymi : brak pewności siebie , zdrowie psychiczne, braki w doświadczeniu, koszty związane z rozpoczęciem pracy i brak więzi społecznych.
 • W odpowiedzi na trudności, jakie napotykają w związku z dostępem do pracy lub w miejscu pracy, respondenci indywidualnie stosują różne strategie, aczkolwiek reakcje zbiorowe były rzadsze. 11% zadeklarowało przynależność do związków zawodowych w Wielkiej Brytanii, w porównaniu do 33% ogółu pracowników na północnym wschodzie. Jednak w trakcie dogłębnych wywiadow zanotowano udział organizacji pozarządowych, które to grały rolę związków zawodowych.
 •  54% respondentów stwierdziło, że nie wiedzieli nic o organizacjach mogących nieść rady związane z zarówno zatrudnieniem jak i pracą na własny rachunek. Odsetek ten był najwyższy wśród  krajów nowo przyjetych do UE.

Wnioski z sondażu rozpowszechnione zostały wśród kluczowych interesariuszy i członków społeczności w celu wpłynięcia na przyszłą politykę, praktyki oraz edukację mającą związek z tematem. 

Bardziej szczegółowy raport o wynikach projektu w języku angielskim można uzyskać pisząc na adres e-mail : tom.vickers@ntu.ac.uk.

Origin
Location